Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

1089 Cypress Street
St. Paul
MN
55106

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Second Grade

Welcome to 2nd grade!  There are five classrooms.  Mrs. Chang and Ms. Kay teaches the Hmong Studies classrooms.  XF. Malinda, XF. Mee Kong, and XH. Xiong teaches the Hmong Dual Language classrooms. Ms. Bao Lue, Ms. Zoua, Ms. Vang, and Ms. Ortiz also work with our classes as they support English Language students. Some subjects we teach include reading, writing, math, social studies, and English and Hmong phonics/skills. We also cover social-emotional skills in our classes, too.  We look forward to collaborating with staff and parents to provide a great learning experience for our students.

 

Nyob zoo! Zoo siab tos txais koj rau Qib 2! Peb muaj tsib chav qhia qib ob.  Mrs. Chang thiab Ms. Kay qhia sab ntawv Askiv.  XF. Malinda, XF. Mim Koo thiab XH. Xyooj qhia sab Ob Hom Lus (lus Hmoob thiab lus Askiv).  XF. Npauj Lwg, XF. Zuag, XF Vaab, thiab XH. Ortiz qhia ntawv nrog qib ob thiab.  Lawv txhawb thiab qhia ntawv rau cov tub ntxhais uas txawj hais ob hom lus.  Ib co kev kawm ua peb qhia yog nyeem ntawv, sau ntawv, leb, keeb kwm, thiab ntawv thiab lus Hmoob thiab ntawv thiab lus Askiv.  Tsis tag li no xwb, peb kuj qhia kev sib hwm thiab kev noj qab nyob zooPeb cia siab thiab txais tos kev sib koom tes nrog cov xib fwb thiab niam txiv sawv daws los pab txhawb kev kawm rau peb cov tub ntxhais txawj ntse.  

There are no resources or collections to display