Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

1089 Cypress Street
St. Paul
MN
55106

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Third Grade

Welcome to Third Grade

 

Our goal for our students is to develop a love of learning and an excitement to explore the world around them. We provide students with a safe and engaging learning environment which allows them to grow into confident world citizens.  Students learn reading, writing, mathematics and social studies. They meet in small groups with teachers so that their individual needs are met.  

Please feel free to contact us with any questions. 

Peb lub hom phiaj rau txhua tus me nyuam yog kom muaj kev mob siab rau txoj kawm ntawv.  Peb yuav pab cov me nyuam kom lawv loj hlob thiab yuav ua ib tug pej xeem uas zoo rau lub ntiaj teb.  Cov tub ntxhais kawm ntawv, kawm nyeem ntawv, sau ntawv, ua leb thiab kawm txog keeb kwm txhua hnub.  Cov xib fwb muab cov me nyuam faib ua ob peb pab pawg kom qhia tau meej dua rau cov tub ntxhais kawm.